UAB FREUGHT LT PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis dokumentas (toliau – „Privatumo politika“) nustato pagrindinius UAB „UAB FREUGHT LT“, (duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 304829955, buveinės adresas – Vito Gerulaičio g. 10-101, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas: admin@freught.com) (toliau – „Bendrovė“) atliekamo Jūsų Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis Bendrovės transporto paslaugų platforma, kuri pasiekiama interneto svetainės adresu https://www.freught.com (toliau – „Platforma“).
1.2. Privatumo politika skirta informuoti Jus apie Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje sąlygas. Privatumo politika taikoma ir Platformos paskyroms, kuriomis naudojasi Platformas naudotojai (toliau – „Paskyra“).
1.3. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Platformoje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus būsite informuoti viešai Platformoje, paskelbiant naująją Privatumo politikos redakciją.
1.4. Platformoje gali būti pateikta nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Bendrovė pabrėžia, kad nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
1.5. Bendrovė tvarkydama Asmens duomenis laikosi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.
1.6. Naudodamiesi bet kuria šioje Platformoje teikiama paslauga arba pateikę Bendrovei bet kokią informaciją apie save suprantate, kad Jūsų Asmens duomenys bus naudojami, kaip nurodyta toliau šioje Privatumo politikoje.
1.7. Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių, nurodytų šioje Privatumo politikoje, galite bet kuriuo metu susisiekti su Bendrove el. paštu admin@freught.com.

2. SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;
2.2. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Jus, įskaitant su Bendrove susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais Bendrovė bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Jums naudotis Interneto svetaine;
2.3. Asmens duomenų valdytojas – Bendrovė;
2.4. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;
2.5. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone, ar kituose įrenginiuose;
2.6. Paskyra – Platformos naudotojo registracijos Platformoje rezultatas, sukuriamas naudojant asmeninius Platformos naudotojo duomenis ir leidžiantis naudotis Platformoje teikiamomis paslaugomis;
2.7. Platforma – Bendrovės valdoma ir administruojama sistema bei susijusios technologijos, prieinama internetinės svetainės adresu https://freught.com/, kuri suteikia teisę Platformos naudotojams naudotis Platformoje teikiamomis paslaugomis;
2.8. Platformos naudotojai – kiekvienas fizinis asmuo, kuris naudojasi Platforma, nepriklausomai nuo registracijos ir Paskyros turėjimo.
2.9. Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. Uniform Resource Locator (URL)).
2.10. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
2.11. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Jūsų kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Jums besilankant Platformoje, kurių pagalba Platforma atpažįsta Jūsų įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. flash cookies) naudojimą;
2.12. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Bendrovę siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Jums paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Jus arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas;
2.13. Taisyklės – Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklės kartu su visais jas sudarančiais priedais;
2.14. Tvarkymas – tai bet kokia su Jūsų duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3.1.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
3.1.3.1. Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą;
3.1.3.2. Ketinama sudaryti, sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmens duomenų subjektas;
3.1.3.3. Bendrovė yra įpareigota tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus;
3.1.3.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.1.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami, jei tai yra būtina dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir duomenų tikslumo. Netikslūs ar neišsamūs duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
3.1.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
3.1.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė ir/ar jiems tai yra reikalinga darbo funkcijų vykdymui;
3.1.7. visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

4. RENKAMOS INFORMACIJOS POBŪDIS

4.1. Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos Asmens duomenis:
4.1.1. Pagrindinė informacija apie Platformos naudotojus: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas (buveinė), telefono numeris, el. pašto adresas, parašas, pareigos ir kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos Jūs pateikiate
4.1.2. Informacija apie Platformoje įsigyjamas ar teikiamas paslaugas: informacija apie užsisakomas ir teikiamas Platformos paslaugas ir jų naudojimo trukmę, Platformos naudotojo arba jo atstovo vardas ir pavardė, organizacija, pareigos banko sąskaitos numeris ir kita mokėjimų informacija, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, duomenys, susiję su paslaugų, teikiamų Platformoje vykdymu, Platformoje pateikti ar surinkti atitinkami dokumentai dėl naudojimosi Platforma ar paslaugų tiekimo/užsakymo Platformoje, Bendrovei ir (ar) kitiems Platformos naudotojams atsiųsti el. laiškai ir susirašinėjimas su jais ir kita mums pateikta arba teikiant paslaugas gauta informacija, su kokybės vertinimu susijusi informacija;
4.1.3. Informacija apie atsiskaitymus už paslaugas, įsiskolinimus, žalos ir nuostolių administravimą. Platformos naudotojo sąskaitų duomenys, duomenys apie Platformos naudotojo įmokas, informacija apie skolas ir jų valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims), žalos, nuostolių, netesybų dydžiai, mokėjimo tvarka ir sąlygos.
4.1.4. Informacija apie sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros: informacija apie Jūsų pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl reklaminės (naujienos, programos pasiūlymai, akcijos, kvietimai į renginius ir pan.) informacijos gavimo, dalyvavimo nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Jūsų duomenų teikimo tretiesiems asmenims.
4.1.5. Komunikacijos ir aptarnavimo informacija: duomenys apie naršymą Platformoje ir kituose Bendrovės tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); susirašinėjimo su Bendrove informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.), Jūsų kreipimaisi ir Bendrovės atsakymai dėl spręstinų klausimų;
4.1.6. Informaciją dėl kovos su pinigų plovimu ir klientų pažinimo: Platformos naudotojo arba jo atstovo vardas ir pavardė, organizacija, pareigos, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pagrindinė veikla, asmens tapatybės dokumento kopija, įskaitant gimimo datą, asmens kodą, nuotrauką, paso / asmens tapatybės kortelės numerį, tautybę ir gyvenamąją šalį, banko sąskaita ir mokėjimų duomenys, susitarimai dėl mokėjimų ir lėšų / pajamų šaltinis, atstovaujamos įmonės direktoriai, akcijų valdymas, informacija apie jos faktiškuosius savininkus ir kiti duomenys, kuriuos rinkti ir tvarkyti įpareigoja teisės aktai.
4.1.7. Kandidatų į darbo vietas (CV) duomenų bazės administravimo informacija: vardas, pavardė, asmens kodas; gimimo data; amžius; elektroninio pašto adresas; gyvenamoji vieta (adresas); išsilavinimas; telefono numeris; darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas; gebėjimas dirbti kompiuterių programomis; kandidato rekomendacija ir motyvacinis laiškas, juose pateikiama informacija apie kandidato atliekamas/atliktas darbines funkcijas, kompetencijas, asmenines savybes; kandidatą rekomenduojančio asmens kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono ryšio numeris), kita informacija, kurią asmuo nusprendžia nurodyti.
4.1.8. Kiti duomenys: duomenys surinkti iš kitų teisėtų šaltinių, nepatenkantys į aukščiau nurodytas kategorijas (informacija apie apklausos dalyvius).

5. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

5.1. Bendrovė gerbia Jūsų teisę į privatumą. Renkamus duomenis Bendrovė naudoja tam, kad galėtų suteikti savo paslaugas ir vykdyti veiklą, taip pat teikti pagalbą, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją bei apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus. Informacijos tvarkymo tikslai:
5.1.1. sutarties sudarymui ir vykdymui (paslaugų teikimui), jų kokybės užtikrinimui bei aptarnavimui ir informacijos teikimui;
5.1.2. tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
5.1.3. buhalterinei apskaitai;
5.1.4. teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, skolos valdymui ir išieškojimui;
5.1.5. asmens tapatybės patvirtinimui ir kovos su pinigų plovimu bei klientų pažinimo patikrinimų vykdymui;
5.1.6. Platformai ar kitai Bendrovės Interneto svetainei administruoti ir tobulinti, išlaikyti ją saugią ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu;
5.1.7. teisės aktuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
5.1.8. kitiems tikslams, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Asmens duomenis, jei tam Bendrovė yra gavusi duomenų subjekto sutikimą, arba kai Asmens duomenis Bendrovė turi tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso, arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

6. DUOMENŲ SURINKIMO BŪDAI

6.1. Informacija apie Jus gaunama ir renkama šiais būdais:
6.1.1. informaciją Bendrovei Jūs pateikiate patys (pvz., pildant Bendrovės paraiškas (internetines ar popierines), sutartis ir/ar kitus dokumentus, mūsų Platformoje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, paštu, el. paštu, telefonu, kitomis ryšio priemonėmis), kai tokią informaciją įpareigoja pateikti teisės aktai arba kai tokią informaciją pateikiate savanoriškai;
6.1.2. automatiškai, kai naudojatės Platforma – tokiu būdu yra fiksuojami Jūsų Prisijungimo duomenys. Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama per „slapukus“ (angl. cookies) ir kitas panašias technologijas (detaliau žr. Privatumo politikos 10 skyrių);
6.1.3. sutikimo pagrindu informaciją apie Jus Bendrovė gali gauti iš trečiųjų asmenų (pvz., Creditinfo Lietuva, UAB, Google, Inc.ir pan.)

7. DUOMENŲ TVARKYMO TRUKMĖ

7.1. Bendrovė Asmens duomenis tvarko tik tiek laiko, kiek tai reikalinga Bendrovės tikslams pasiekti, tačiau nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų Asmens duomenų saugojimo terminų. Asmens duomenys, tvarkomi Bendrovės paslaugų teikimo tikslu, bus tvarkomi atitinkamos sutarties su Platformos naudotoju vykdymo pagrindu, siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus (mokesčių mokėjimo, apskaitos ir kt.) ir Bendrovės teisėtus interesus (apsaugoti Bendrovės juridines teises, sąskaitų teikimo, administravimo tikslais ir kt.). Bendrovės paslaugų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi 5 metų nuo jų gavimo dienos, išskyrus atveju, kai laikantis Bendrovės įsipareigojimų, teisėtų interesų ar reikalavimų, numatytų atitinkamuose įstatymuose, tai reikėtų daryti ilgiau.
7.2. Asmens duomenys, tvarkomi asmens tapatybės patvirtinimo ir kovos su pinigų plovimu bei klientų pažinimo patikrinimų vykdymo tikslais, bus tvarkomi Bendrovės teisinio įsipareigojimo vykdymo ir viešųjų interesų (neteisėtos veiklos prevencijos ar nustatymo) įgyvendinimo pagrindais. Tokie asmens duomenys bus saugomi 5 metų nuo jų gavimo dienos, išskyrus atveju, kai laikantis Bendrovės įsipareigojimų, teisėtų interesų ar reikalavimų, numatytų atitinkamuose įstatymuose, tai reikėtų daryti ilgiau.
7.3. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol Platformos naudotojas nepasinaudos savo teise pareikšti nesutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo ir bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 2 metus nuo tada, kai gavo paskutinius Bendrovės pranešimus, t. y. atidarė ir peržiūrėjo pranešimų turinį, nepriklausomai nuo to, ar pasinaudojo pranešimuose pateikta informacija.
7.4. Duomenys Platformos administravimo ir tobulinimo tikslais tvarkomi ir saugomi 5 metus nuo jų surinkimo;
7.5. Duomenys mokėjimų surinkimo ir administravimo tikslais tvarkomi 5 metus nuo jų surinkimo, išskyrus atvejus, kai dėl teisės aktų ir/ar kitų teisėtų priežasčių bus reikalinga duomenis tvarkyti ilgiau.
7.6. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, Bendrovėje Asmens duomenys yra tvarkomi tik tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Asmens duomenų saugojimo teisinį pagrindą, teisėtą tikslą bei Asmens duomenų tvarkymo principus. Pasibaigus Asmens duomenų saugojimo terminui, Asmens duomenys sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

8. DUOMENŲ PERDAVIMAS

8.1. Bendrovė teikdama paslaugas ir vykdydama savo veiklą tam tikrais atvejais turi teisę perduoti Asmens duomenis trečiosioms šalims.
8.2. Taip pat Bendrovė, siekdama užtikrinti savo teikiamų paslaugų ir Platformos funkcines galimybes naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Tokiems duomenų tvarkytojams, teikiantiems Bendrovei savo paslaugas, Asmens duomenų perdavimas bus ribojamas iki minimalių apimčių, būtinų užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.
8.3. Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovė Jūsų duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams:
8.3.1. duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Asmens duomenis Bendrovės vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, ir pan.). Duomenų tvarkytojai tvarko Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir duomenų tvarkytojų (ar subrangovų – esant Bendrovės sutikimui) dėl duomenų tvarkymo;
8.3.2. kitiems duomenų valdytojams, kurie teikia paslaugas Bendrovei ir tvarko Jūsų duomenis savo vardu (pvz., skambučio centrai, rinkodaros agentūros; IT paslaugų tiekėjai; antstoliai ir kiti išieškojimą atliekantys asmenys, teisininkai ir advokatai), nustatydami asmens duomenų tvarkymo principus, tinkamas technines ir administracines priemones, saugojimo ir sunaikinimo terminus bei užtikrindami Jūsų asmens duomenų konfidencialumą;
8.3.3. subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus;
8.3.4. kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
8.4. Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda Jūsų asmens duomenis, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių, dėl privatumo apsaugos užtikrinimo.

9. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

9.1. Jūs turite šias teises:
9.1.1. susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Bendrovės atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;
9.1.2. gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
9.1.3. gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
9.1.4. reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
9.1.5. reikalauti ištrinti savo, kaip Bendrovės kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Jūsų Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
9.1.6. reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė išanalizuos, ar Jūs turite teisę prašyti ir praktiškai įmanoma, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
9.1.7. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
9.1.8. nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;
9.1.9. nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Jumis sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Jūs yra este aiškų sutikimą tam;
9.1.10. atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.
9.2. Savo teises galite įgyvendinti teikdami konkretų prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis.
9.3. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai prašymas pateikiamas elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, elektroninėmis priemonėmis.
9.4. Gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.
9.5. Jeigu manote, kad Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, turite teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).
9.6. Bendrovė rekomenduoja, prieš teikiant oficialų skundą pirmiausia susisiekti su Bendrove (admin@freught.com), kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

10. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS PLATFORMOJE

10.1. Bendrovė, siekdama pagerinti lankymosi Platformoje kokybę, joje gali naudoti slapukus – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės Platformoje, padeda rinkti statistinius duomenis apie Platformos lankytojų srautą ir sudaro galimybę vartotojui patogiau naršyti Interneto svetainėje. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus Asmens duomenis.
10.2. Slapukai skirstomi į privalomus ir papildomus. Privalomi slapukai yra būtini norint naršyti ir naudotis Platforma ir jos funkcijomis. Be privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikrų Platformos puslapių, o Platforma veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Privalomi slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur Jūs lankėtės Platformoje.
10.3. Papildomi slapukai leidžia pritaikyti Platformos naudojimą pagal Jūsų poreikius. Tokie slapukai naudojami tam, kad įsiminti Jūsų pasirinkimus dėl kalbos, šalies ar kitų naršyklės nuostatų ir suteikti personalizuotas ar patobulintas pasirinktas funkcijas, tam, kad kitą kartą apsilankius svetainėje nereikėtų visos šios informacijos suvesti dar kartą. Papildomi slapukai suteikia Bendrovei informaciją apie tai kaip dažnai lankotės Platformoje , kiek laiko joje praleidžiate, kaip dažnai naudojamasi Platformos funkcijomis. Tai leidžia Bendrovei tobulinti Platformos struktūrą, naršymą, kad naudojimasis būtų kaip įmanoma patogesnis vartotojui.
10.4. Papildomi slapukai naudojami tik Jums sutikus. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad išjungus visus ar dalį slapukų kai kurios Platformos funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta. Daugiau informacijos apie Platformoje naudojamus slapukus, įskaitant informaciją apie slapukų naudojimą bei jų pašalinimą, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.
10.5. Svetainėje naudojami šie slapukai:

Bendrieji slapukai

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
PHPSESSID Slapukas skirtas identifikuoti sesiją. 1 – sesiją
cookieconsent_status Pasirinkimas Slapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas 1 metus
lk_lang Tekstas Slapukas skirtas identifikuoti naudojimo kalbą paskyroje 20 dienų
Isiframeenabled, com_chat_owner Logine reikšmė Slapukai skirti naudotojo atpažinimui ir svetainės saugumui. 1 diena
LS_CSRF_TOKEN Slapukas skirtas svetainės saugumui, kad išvengti Cross-Site Request Forgery (CSRF). 1 sesija
freught-_zldt Slapukas skirtas identifikuoti naudotojo vizitų kiekį. 1 diena
freught-_zldp Slapukas skirtas identifikuoti unikalius naudotojus. 2 metai

 

Google žemėlapiai

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF Įvairūs unikalūs kintamieji, be PREF, kuris saugo jūsų pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis. Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukų. Šie slapukai renka informaciją apie Google žemėlapių vartotojų elgseną. Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Google žemėlapis.

 

Youtube

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
SID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF, SSID, HSID, watched_video_id_list, YSC, GPS, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE Įvairūs unikalūs indentifikatoriai, taip pat prisijungimų informacija, kuri gali būti susijusi su Google paskyra. Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojami Youtube vaizdo įrašai. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukų. Šie slapukai renka informaciją apie YouTube vartotojų skaičių ir elgseną, taip pat informaciją, kurie sieja jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su Google paskyra, prie kurios esate prisijungę. Informacija apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje, įskaitant IP adresas, gali būti perduotas ir patalpintas Google serveriuose JAV. Šis slapukas asmeniškai jūsų neidentifikuoja, nebent jūs esate prisijungęs prie Google paskyros, tuomet identifikuojama paskyra. Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Youtube vaizdo įrašai. Tačiau daugelis jų pasibaigia anksčiau.

 

Google analytics

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
__utmt_UA-XXX Google Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra. 6 mėnesius
__utmz Pirmo apsilankymo data, paskutinio apsilankymo data, kiekis. Google Analytics: sekamas skaičius kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje nuo slapuko sukūrimo. 6 mėnesius
__utma Google Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, koks raktažodis buvo panaudotas. 2 metus
__utmb, __utmc Google Analytics: saugoma informacija kiek truko vartotojo lankymasis svetainėje. __utmb – prisijungimas, __utmc – atsijungimas nuo svetainės. __utmb – 30 minučių, __utmc – 1 sesiją.
_ga Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 2 metus
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X Skaičius Google Analytics integruotas su Google Tag manager ir Doubleclick kampanija. Slapukas reikalingas Google Analytics veikimui. 1 dieną
_gid Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 1 dieną
_gat Skaičius Google Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį 1 minutę

 

Facebook

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
act,c_user,datr,fr,pl,presence,sb,wd,xs Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra, jei vartotojas prisijungęs prie Facebook. 1 metus

 

11. ASMENS DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

11.1. Bendrovė užtikrina Jūsų Asmens duomenų tikslumą ir naujumą, todėl Bendrovė maloniai Jūsų prašo informuoti apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su Bendrovės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

12. KONTAKTINIAI DUOMENYS

12.1. Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Bendrovės Privatumo politikos arba atliekamo duomenų tvarkymo kontaktais žemiau:

El. paštas: admin@freught.com
Kontaktiniai asmenys: Direktorius Anton Vaganov
Telefonas: +370 650 50 978
Adresas: Vito Gerulaičio g. 10 – 101, Lietuva

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Platformoje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti Bendrovė turi teisę bet kada, būsite visuomet bus informuojami Platformoje ir/ar elektroniniu paštu.