UAB FREUGHT LT TERMS OF USE

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios naudojimosi platforma ir krovinių pervežimo taisyklės (toliau – „Bendrosios sąlygos“) taikomos visoms transporto platformos „FREUGHT“ (toliau – „Platforma“) teikiamoms ekspedijavimo ir kitoms paslaugoms bei nustato krovinių pervežimo taisykles, įskaitant ir krovinių pervežime dalyvaujančių šalių teises ir pareigas.
1.2. Platformos naudotojai, siekdami naudotis Platformoje teikiamomis paslaugomis, turi sudaryti Platformos paslaugų sutartį. Platformos paslaugų sutartį sudaro šios Bendrosios sąlygos ir specialiosios sąlygos, kuriose išdėstomos Platformos naudotojams skirtos Platformos naudojimosi ir atsiskaitymo sąlygos (toliau – „Specialiosios sąlygos“).
1.3. Platformos naudotojai dėl krovinių pervežimo taip pat sudaro krovinių pervežimo sutartį, kurią sudaro šios Bendrosios sąlygos ir Platformoje sukuriamas individualus krovinio pervežimo užsakymas (toliau – „Užsakymas“).
1.4. Platformoje yra teikiamos krovinio ekspedijavimo paslaugos. Dėl krovinio ekspedijavimo paslaugų teikimo tarp platformą administruojančio operatoriaus ir krovinio pervežimo paslaugą užsakančio Platformos naudotojo (užsakovo) sudaroma Krovinio ekspedijavimo sutartis.
1.5. Platformą valdo ir administruoja UAB „FREUGHT LT“, juridinio asmens kodas 304829955, buveinės adresas Vito Gerulaičio g. 10-101, Vilnius, Lietuva.

2. SĄVOKOS
2.1. ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
2.2. Bendrosios sąlygos – šios naudojimosi Platforma ir krovinių pervežimo taisyklės kaip Platformos paslaugų sutarties ir Krovinio pervežimo sutarties dalis, skelbiamos viešai tinklapyje https://freught.com/.
2.3. CMR – Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija.
2.4. Krovinys – daiktas (-ai), kurį (-iuos) Vežėjas priima iš Užsakyme nurodyto asmens Užsakyme nurodytoje krovinio pakrovimo vietoje, įsipareigodamas pervežti į nurodytą paskirties vietą bei perduoti nurodytam galutiniam krovinio gavėjui pagal Krovinio pervežimo sutartį.
2.5. Krovinio pervežimo sutartis– pagal šių Bendrųjų sąlygų 7.2.1. punktą Platformos pagalba sudaryta krovinio pervežimo sutartis tarp Užsakovo ir Vežėjo. Krovinio pervežimo sutartį sudaro šios Bendrosios sąlygos ir Užsakymas, kurie laikomi neatskiriama Krovinio pervežimo sutarties dalimi.
2.6. Krovinio ekspedijavimo sutartis – pagal šių Bendrųjų sąlygų 3.3 punktą ir 12.2.1 punktą Platformos pagalba tarp Užsakovo ir Operatoriaus sudaryta sutartis dėl Krovinio vežimo organizavimo.
2.7. Maršrutas – krovinio pervežimas kelias nuo Užsakyme nurodytos krovinio priėmimo (pakrovimo) vietos iki krovinio pristatymo (iškrovimo) vietos.
2.8. Operatorius UAB „FREUGHT LT“, juridinio asmens kodas 304829955, registruotos buveinės adresas Vito Gerulaičio g. 10-101, Vilnius, Lietuva, el. paštas admin@freught.com. Operatorius yra Platformos savininkas ir administratorius.
2.9. Pasiūlymas – Platformoje Vežėjo pateikiamas pasiūlymas dėl Krovinio pervežimo kainos ir kitų sąlygų.
2.10. Operatoriaus instrukcijos – pranešimai Platformos naudotojams, siunčiami per Platformą arba kitomis Operatoriaus nustatytomis komunikacijos priemonėmis (pvz., el. paštu).
2.11. Platforma – Operatoriaus vystoma ir aptarnaujama sistema bei susijusios technologijos, prieinama internetinės svetainės adresu freught.com, kuri suteikia teisę Platformos naudotojams naudotis Platformos paslaugomis, tarp jų ir paslaugomis, susijusiomis su krovinių pervežimo organizavimu tarptautiniais ir (ar) vietiniais maršrutais kelių transportu.
2.12. Platformos naudotojas – Užsakovas arba Vežėjas, kurio registracija patvirtinta Platformoje.
2.13. Platformos naudotojo administratorius – pagrindinę Platformos naudotojo paskyrą turintis teisę valdyti Platformos naudotojo atstovas, turintis šių Bendrųjų sąlygų 4.7 punkte nurodytas teises.
2.14. Platformos paslaugų sutartis – paslaugų sutartis tarp Operatoriaus ir Platformos naudotojo dėl paslaugų Platformoje teikimo tvarkos ir sąlygų bei registracijos Platformoje patvirtinimo. Platformos paslaugų sutartį sudaro Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos.
2.15. Prastova – išimtinai dėl Užsakovo ar kitų Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų (galutinio Krovinio gavėjo ar Krovinio siuntėjo) kaltės Krovinio pakrovimo bei iškrovimo vietose viršytas Krovinio pakrovimui / iškrovimui skirtas laikas (t.y. laikas, kurį Vežėjui priklausanti / jo valdoma, Krovinio pervežimo sutarties sąlygas atitinkanti transporto priemonė su vairuotoju laukia Krovinio pakrovimo / iškrovimo atitinkamoje Krovinio pakrovimo / iškrovimo vietoje ilgiau nei Krovinio pakrovimui / iškrovimui numatytą laiką), skaičiuojamas su sąlygomis, kad i) Vežėjas Užsakyme nurodytu laiku pateikė tinkamą transporto priemonę pakrovimui, ii) laiku atvyko į Krovinio pakrovimo / iškrovimo vietą, iii) Krovinys pristatytas be pažeidimų ir trūkumo, iv) Vežėjui perduoti visi Krovinį lydintys dokumentai bei v) laikytasi visų kitų Krovinio pervežimo sutarties sąlygų.
2.16. Specialiosios sąlygos – Platformos paslaugų sutarties dalis, sudaryta tarp Operatoriaus ir Platformos naudotojo dėl paslaugų Platformoje teikimo įkainių ir kitų sąlygų.
2.17. Šalys – Užsakovas ir Vežėjas, sudarę Krovinio pervežimo sutartį.
2.18. Turinys – programos, duomenų bazės, tekstai, grafiniai vaizdai, garso medžiaga, nuotraukos, dizainas ir kiti vaizdiniai, garsiniai, tekstiniai objektai ir informacija, kurie yra neatsiejama Platformos dalis. Platformos turinys yra Operatoriaus nuosavybė ir negali būti naudojama Platformos naudotojų ir (ar) kitų trečiųjų asmenų be išankstinio Platformos Operatoriaus sutikimo.
2.19. Užsakymas – Krovinio pervežimo sutarties dalis, sugeneruota Platformoje, kurioje nurodytos sąlygos dėl krovinio pervežimo, tarp jų ir Krovinį identifikuojantys duomenys, krovinio maršrutas, krovinio pervežimo terminai ir kitos su krovinio pervežimu susijusios sąlygos.
2.20. Užsakovas – juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, kuris Platformos pagalba teikia užsakymus dėl Krovinio pervežimo paslaugų ir/ar kitų susijusių paslaugų.
2.21. Vežėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris pats ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis, teikia krovinių pervežimo paslaugas.

3. PLATFORMOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS
3.1. Operatorius per Platformą teikia ekspedijavimo paslaugas Užsakovams. Užsakovams suteikiama galimybė Platformos pagalba pasirinkti atitinkamą Vežėją ir užsakyti Krovinio pervežimo paslaugas kelių transportu tarptautiniais ir vietiniais maršrutais.
3.2. Vežėjai, Platformos pagalba, gali teikti vežimo ir kitas su vežimu susijusias paslaugas.
3.3. Krovinio ekspedijavimo sutartis laikoma sudaryta nuo Operatoriaus patvirtinimo apie gautą Užsakymą. Krovinio ekspedijavimo sutartį sudaro šios Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir Užsakymas.
3.4. Operatorius Užsakovams teikdamas Krovinio ekspedijavimo paslaugas negarantuoja ir neatsako už Vežėjo teikiamų paslaugų kokybę ir (ar) kitų įsipareigojimų pagal Krovinio pervežimo sutartį įvykdymą. Operatorius padeda Platformos pagalba surasti Užsakovams tinkamiausius Vežėjus.
3.5. Operatorius, teikdamas Krovinio ekspedijavimo paslaugas, nebus laikomas susitariančiuoju vežėju pagal Krovinio pervežimo sutartį, prisiimančiu atsakomybę už tinkamą Krovinio pervežimą. Visais atvejais dėl netinkamo Krovinio pervežimo Užsakovas įsipareigoja pretenzijas reikšti Vežėjui tiesiogiai per Platformą.
3.6. Operatorius ginčo tarp Vežėjo ir Užsakovo atveju veiks tik kaip Platformos operatorius, atliekantis administracines ir technines funkcijas, t.y. užregistruos Platformoje pretenzijas, esant vienos iš šalies prašymui, surinks ir peržiūrės Platformoje esančią tarpusavio komunikaciją ir atliks kitas susijusias funkcijas.

4. REGISTRACIJA PLATFORMOJE, PASKYROS AUTORIZACIJA IR PLATFORMOS PASLAUGŲ SUTARTIES SUDARYMAS
4.1. Norėdamas naudotis Platforma ir Operatoriaus teikiamomis ekspedijavimo bei kitomis paslaugomis, Platformos naudotojas turi užsiregistruoti Platformoje, susikuriant Platformos naudotojo paskyrą, susipažinti su viešai Platformoje skelbiamomis taisyklėmis (tarp jų Bendrosiomis sąlygomisir Privatumo politika) bei pateikti visą Operatoriaus prašomą informaciją ir dokumentus (įgaliojimus, patvirtinančius atstovavimo teisę, tapatybę nustatančius dokumentus, vežėjo civilinės atsakomybės draudimą ir kitus Operatoriaus nuožiūra reikalingus dokumentus), t.y. atlikti Paskyros autorizaciją.
4.2. Paskyros autorizacijos procesą sudaro:
4.2.1. Platformos naudotojo patikrinimas;
4.2.2. Paskyros autorizacijos suteikimas.
4.3. Paskyros naudotojo patikrinimo metu, remiantis viešai prieinama ir paties Platformos naudotojo pateikta informacija, yra siekiama patvirtinti, jog Platformos naudotojas yra teisėtais pagrindais veikiantis fizinis arba juridinis asmuo. Taip pat siekiama patikrinti tokio Platformos naudotojo veiklą ir veiklos principus, atsižvelgiant į šių Bendrųjų sąlygų ir teisės aktų keliamus reikalavimus.
4.4. Paskyros autorizacija atliekama pagal šias Bendrąsias sąlygas, Operatoriaus nustatytas vidines patikrinimo procedūras ir teisės aktų reikalavimus.
4.5. Atlikęs Platformos naudotojo patikrinimą, Operatorius priima sprendimą suteikti Platformos naudotojui paskyros autorizaciją arba atsisakyti autorizuoti Platformos paskyrą.
4.6. Operatorius turi teisę atsisakyti autorizuoti Platformos paskyrą, jeigu:
4.6.1. Platformos naudotojas nevykdo ūkinės komercinės veiklos teisės aktų nustatyta tvarka. Platforma yra skirta tik komercinių paslaugų teikimui ir nėra skirta vartotojų asmeninių poreikių tenkinimui;
4.6.2. Platformos naudotojas neužsiima krovinių pervežimo veikla arba Platformos naudotojas nesiekia naudotis Platforma ir joje teikiamomis Paslaugomis dėl krovinių pervežimo organizavimo ir (arba) Platformos naudotojo veikla prieštarauja teisės aktų reikalavimams;
4.6.3. Platformos naudotojas suteikia Operatoriui neišsamią, melagingą arba klaidinančią informaciją;
4.6.4. Platformos naudotojas transporto ir logistikos veiklą vykdo trumpiau kaip 1 (vienerius) metus ir yra pagrįstas pagrindas manyti, jog Platformos naudotojas neturės pakankamai techninių, finansinių ir (ar) kitų krovinių pervežimui reikalingų išteklių įsipareigojimams pagal Krovinių pervežimo sutartį vykdyti;
4.6.5. Operatorius gauna informaciją apie Platformos naudotojui inicijuojamą arba pradėtą procesą dėl Platformos naudotojo nemokumo ar restruktūrizavimo;
4.6.6. Platformos naudotojas sustabdo arba nutraukia savo veiklą;
4.6.7. Dėl kitų pagrįstų priežasčių, dėl kurių gali kilti pagrįstas pagrindas manyti, kad Platformos naudotojas negalės tinkamai užtikrinti tinkamo savo įsipareigojimų vykdymo.
4.7. Operatoriui patvirtinus Paskyros autorizaciją, laikoma, jog pirmasis Platformoje užsiregistravęs Platformos naudotojo atstovas (pvz., bendrovės direktorius ar vadybininkas) yra ir Platformos naudotojo administratorius. Platformos naudotojo administratorius turi teisę:
4.7.1. Kurti kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti Platformos naudotoją, paskyras;
4.7.2. Tikslinti sukurtų paskyrų duomenis, jas papildant naujais duomenimis arba ištrinant neaktualius paskyros duomenis;
4.7.3. Perleisti Paskyros naudotojo administratoriaus funkcijas kitiems asmenims arba paskirti kitus asmenis būti papildomais Platformos naudotojo administratoriais. Platformos naudotojas gali turėti ne daugiau nei 3 (tris) Platformos naudotojo administratorius;
4.7.4. Panaikinti savo sukurtas Platformos naudotojo atstovų paskyras.
4.8. Operatoriui patvirtinus Paskyros autorizaciją, laikoma, jog Platformos naudotojas susipažino su Bendrosiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Operatorius, po Paskyros autorizacijos, taip pat pateiks Platformos naudotojui Spacialiąsias sąlygas, kuriose bus nustatytos individualios Platformos naudojimo bei ekspedijavimo paslaugų (teikiamos tik Užsakovams) sąlygos ir įkainiai. Operatorius turi teisę Specialiosiose sąlygose nustatyti kitas nei šiose Bendrosiose sąlygose nurodytas nuostatas.
4.9. Platformos naudotojui susipažinus ir pasirašius Specialiąsias sąlygas, laikoma, jog tarp Platformos naudotojo ir Operatoriaus buvo sudaryta Platformos paslaugų sutartis.
4.10. Platformos paslaugų sutartį gali sudaryti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pripažįstamivykdančiais ūkinę komercinę veiklą. Platformos paslaugų sutartis gali būti sudaroma tik asmeniškai savo ar savo teisėtai atstovaujamo asmens vardu. Juridinio asmens vardu Platformos paslaugų sutartį sudaryti gali tik juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, kuris turi reikiamus įgaliojimus, nustatytus teisės aktuose ir (ar) vidiniuose juridinio asmens dokumentuose.

5. PLATFORMOS NAUDOJIMO SĄLYGOS
5.1. Po Platformos paslaugų sutarties sudarymo, Platformos naudotojams suteikiama teisė naudotis Platforma t.y. teikti ar užsisakyti krovinių pervežimo ir ekspedijavimo paslaugas (taikoma Užsakovams).
5.2. Paskyra Platformoje gali naudotis tik pats Platformos naudotojas, o juridinio asmens vardu ja gali naudotis tik juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, kuris tam turi įgaliojimus. Visi veiksmai, atlikti Platformos naudotojui prisijungus prie Platformos, bus laikomi atliktais paties Platformos naudotojo. Platformos naudotojas supranta ir patvirtina, kad visi jo veiksmai, atlikti prisijungus Platformoje, laikomi tinkamais atliktais ir jam bus teisiškai privalomi.
5.3. Naudotojui draudžiama Platformoje skelbti neteisėtą turinį, naudoti įžeidžiančią ir etikos normų neatitinkančią kalbą. Platformos naudotojai atsako už Platformoje skelbiamą turinį ir informaciją.
5.4. Naudojimasis Platforma ir joje teikiamomis Paslaugomis yra mokamas. Paslaugų kainos, apmokėjimo terminai ir kitos sąlygos yra nustatomos Specialiosiose sąlygose.
5.5. Kiekvienas Platformos naudotojas veikia savo vardu ir vykdo arba atsisako vykdyti kitų Platformos naudotojų nurodymus vadovaudamasis savo paties sprendimais, galimomis šių sprendimų pasekmėmis ir atsakomybe, numatyta Platformos paslaugų sutartyje, Krovinio pervežimo sutartyje, Krovinio ekspedijavimo sutartyje bei dokumentuose, reglamentuojančiuose tarptautinius krovinių pervežimus.

6. PASKYROS SUSTABDYMAS, PALTFORMOS NAUDOJIMOSI PABAIGA, PASKYROS PANAIKINIMAS
6.1. Operatorius turi teisę laikinai sustabdyti Platformos naudotojo teisę naudotis Platforma, t. y. sustabdant Platformos paskyrą. Operatorius turi teisę sustabdyti Paltformos naudotojo paskyros naudojimą šiais atvejais:
6.1.1. Operatorius atlieka Platformos naudotojo ar jo veiklos patikrinimą;
6.1.2. Operatorius turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Platformos naudotojas šiurkščiai pažeidė Operatoriaus ir (ar) kitų Platformos naudotojų interesus;
6.1.3. Operatoriui turint pagrįstą pagrindą manyti, jog Platformos naudotojo veikla yra sustabdyta ir/arba Platformos naudotojas yra nemokus;
6.1.4. Platformos naudotojas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų neatsiskaito su Operatoriumi pagal Platformos paslaugų sutarties sąlygas ir yra pagrįstas pagrindas manyti, jog Platformos naudotojas ateityje neketina atsiskaityti;
6.1.5. Dėl kitų priežasčių, kurios, Operatoriaus vertinimu, pažeistų ar gali pažeisti Platformos naudojimo sąlygas, Platformos naudotojų ir (ar) Operatoriaus interesus ar teisės aktų reikalavimus.
6.2. Platformos naudotojas turi teisę pateikti prašymą Operatoriui dėl paskyros Platformoje panaikinimo Platformos naudotojo iniciatyva ir Platformos paslaugų sutarties nutraukimo. Platformos paskyra Platformos naudotojo iniciatyva gali būti panaikinta tik tuo atveju, jeigu Platformos naudotojas yra visiškai įvykdęs visus įsipareigojimus pagal Platformos paslaugų sutartį, Krovinių pervežimo sutartį ir (arba) Krovinio ekspedijavimo sutartį ir yra praėję visi pretenzijų pateikimo terminai, nurodyti šių Bendrųjų sąlygų 10.8. punkte, skaičiuojami nuo paskutinio galiojančio vykdyto Užsakymo.
6.3. Operatorius savo iniciatyva turi teisę vienašališkai nutraukti Platformos paslaugų sutartį ir panaikinti Platformos naudotojo paskyrą, jeigu:
6.3.1. Platformos naudotojas Platformą naudoja ne pagal jos tikslinę paskirtį, tyčia platina kenkėjišką programinę įrangą, skelbia įžeidžiančią ar draudžiamo turinio informaciją, Platformą naudoja nusikalstamais tikslais ir (ar) Operatoriaus ar Platformos naudotojų interesus pažeidžiančiais tikslais;
6.3.2. Platformos naudotojas iš esmės sistemingai pažeidžia Krovinio pervežimo ir (ar) Platformos paslaugų sutarties nuostatas;
6.3.3. Dėl kitų priežasčių, kurios Operatoriaus vertinimu, iš esmės pažeistų ar gali pažeisti Platformos naudojimo sąlygas, Platformos naudotojų ir (or) Operatoriaus interesus ar teisės aktų reikalavimus.

7. PASIŪLYMŲ PLATFORMOJE TEIKIMAS IR KROVINIO PERVEŽIMO SUTARTIES SUDARYMAS
7.1. Užsakovas, siekdamas sudaryti Krovinio pervežimo sutartį ir Krovinio ekspedijavimo sutartį, užpildo Platformoje pateiktus duomenis, identifikuojančius Krovinį, ir iš Platformoje pateiktų Pasiūlymų, pasirenka konkretų Krovinio Vežėją, t. y. pateikia Vežėjui Užsakymą. Užsakovas turi teisę Užsakyme nurodyti savo Krovinio pervežimo sąlygas, terminus ir kitas aplinkybes, reikšmingas Krovinio pervežimui.
7.2. Vežėjas, gavęs Užsakymą, turi teisę:
7.2.1. Patvirtinti Užsakymą. Nuo Užsakymo patvirtinimo momento bus laikoma, kad Užsakovas ir Vežėjas sudarė Krovinio pervežimo sutartį. Krovinio pervežimo sutartį sudaro šios Bendrosios sąlygos ir Užsakymas. Platformos naudotojai patvirtina, jog sudarydami Krovinio pervežimo sutartį, susipažino su Bendrosiomis sąlygomis, sutinka su šiose Bendrosiose sąlygose nustatytomis krovinio pervežimo taisyklėmis ir šiose taisyklėse nustatytomis Užsakovo ir Vežėjo teisėmis ir pareigomis, Krovinio pervežimo ir Krovinio pervežimo organizavimo sąlygos yra aiškios ir suprantamos ir, sudarydami Krovinio pervežimo sutartį, jie prisiima šiose Bendrosiose sąlygose ir Krovinio pervežimo sutartyje įtvirtintas teises ir pareigas.
7.2.2. Atsisakyti patvirtinti Užsakymą. Vežėjas, gavęs Užsakymą, gali atsisakyti patvirtinti Užsakymą (atsisakyti sudaryti Krovinio pervežimo sutartį) tik tuo atveju, jeigu objektyviai negali įgyvendinti Užsakymo dėl toliau nurodomų priežasčių:
7.2.2.1. Krovinio pervežimo Maršrute taikomi valstybiniai apribojimai dėl Krovinio vežimo, o dėl alternatyvaus Maršruto ir (ar) kitų Krovinio vežimo sąlygų Vežėjas ir Operatorius nesusitaria;
7.2.2.2. Vežėjas neturi tinkamų techninių galimybių pervežti Krovinį pagal Užsakymo sąlygas, apie kurias iš anksto negalėjo žinoti bei jų įvertinti (pavyzdžiui, neturi tinkamų transporto priemonių, įrangos, leidimų ir panašiai);
7.2.2.3. Krovinio pervežimas yra draudžiamas pagal teisės aktų reikalavimus.
7.3. Keisti Užsakymo sąlygas po Krovinio pervežimo sutarties sudarymo gali tik Vežėjas. Visi Užsakymo pakeitimai privalo būti atliekami per Platformą. Užsakymas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
7.3.1. Pasikeitė Krovinio kiekis, svoris arba matmenys;
7.3.2. Pasikeitė Krovinio pakrovimo arba iškrovimo vieta;
7.3.3. Atsirado papildomos ir Užsakyme nenurodytos aplinkybės dėl Krovinio pervežimo (pavyzdžiui, pasikeitė Krovinio pervežimo terminai, Vežėjui perduodamas pavojingas Krovinys ir panašiai);
7.3.4. Krovinio priėmimui, pervežimui ar pristatymui reikalingi papildomi leidimai, sutikimai ir (ar) kiti Krovinį lydintys dokumentai, kurių gavimas Vežėjui laikomas neįprasta Krovinio pervežimo praktika;
7.3.5. Krovinys transporto priemonėje turi būti išdėstytas pagal specialias pakrovimo, išdėstymo, laikymo sąlygas/ taisykles;
7.3.6. Krovinio pervežimo Maršrute reikalinga atlikti muitinės formalumus.

8. KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLĖS, ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
8.1. Operatoriaus teisės ir pareigos:
8.1.1. Operatorius įgyvendina ir palaiko tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas efektyviam ir operatyviam Platformos veikimui bei tarpininkauja Krovinio pervežimo organizavimo procese, sudaro sąlygas Užsakovams Platformoje pateikti Pasiūlymus, o Vežėjams juos priimti, organizuoja dokumentų, reikalingų Krovinio pervežimui, parengimą ir (ar) pasirašymą;
8.1.2. Operatorius prižiūri, jog Platforma veiktų ir jos naudotojams būtų pasiekiama nepertraukiamai, išskyrus iš anksto numatytą sustabdymą dėl Platformos tobulinimo ar priežiūros darbų, apie kuriuos Platformos naudotojai bus iš anksto informuojami;
8.1.3. Konsultuoti Platformos naudotojus Krovinių vežimo organizavimo, kiek tai susiję su Platformoje teikiamomis paslaugomis dėl Krovinio ekspedijavimo pagal šias Bendrąsias sąlygas, Krovinio vežimo dokumentų pildymo klausimais bei teikti Platformos naudotojams visą informaciją dėl Krovinio pervežimo sutarties įsipareigojimų vykdymo, Platformos veikimo taisyklių, išskyrus informaciją, kuri yra konfidenciali, sudaro Operatoriaus komercinę paslaptį ar tokios informacijos atskleidimas draudžiamas pagal teisės aktų reikalavimus.
8.1.4. Platformoje sugeneruoti dokumentų formas, susijusias su Krovinio organizavimu bei užtikrinti galimybę Platformos naudotojams Platformoje pateikti visus reikiamus dokumentus ir informaciją, reikalingą krovinio vežimo organizavimui, muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Operatoriaus teikiamos paslaugos neapima jokių su muitinės procedūromis ir su jomis susijusių dokumentų pildymu susijusių paslaugų teikimo.
8.1.5. Įgyvendinti ir palaikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Platformos naudotojų duomenų apsaugą ir duomenų tvarkymą.
8.1.6. Pagal šių Bendrųjų sąlygų 3.6. punktą, Operatorius turi teisę tarpininkauti sprendžiant ginčus tarp Platformos naudotojų. Operatorius kilusių ginčų tarp Platformos naudotojų dėl Krovinio pervežimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo nesprendžia ir atlieka tik tarpininko funkcijas, administruodamas Platformoje dokumentų pateikimą ir atlikdamas kitas administracines ir technines tarpininko funkcijas.
8.1.7. Operatorius turi teisę sustabdyti Platformos naudotojui Platformoje teikiamų paslaugų teikimą, jeigu Platformos naudotojas laiku neatsiskaito pagal Platformos paslaugų sutarties ir (ar) Krovinio pervežimo sutarties sąlygas. Ši Operatoriaus teisė taip pat apima ir instrukcijų Vežėjui teikimą dėl Krovinio priėmimo, pervežimo ar iškrovimo sustabdymą, jeigu Užsakovas laiku ir tinkamai neatsiskaito pagal Platformos paslaugų sutarties ir (ar) Krovinio pervežimo sutarties sąlygas.
8.1.8. Pasitelkti trečiuosius asmenis įsipareigojimams pagal Platformos paslaugų sutartį įvykdyti.
8.1.9. Rinkti ir administruoti mokesčius Platformoje iš Platformos naudotojų, teisės aktų nustatyta tvarka juos apskaityti bei išrašyti sąskaitas Platformos naudotojams už suteiktas Paslaugas.
8.2. Užsakovo teisės ir pareigos:
8.2.1. Platformoje Vežėjui pateikti visus Kroviniui vežti būtinus dokumentus, važtaraštį bei visus kitus Krovinį lydinčius dokumentus ir informaciją, kad būtų tinkamai vykdoma Krovinio pervežimo sutartis. Užsakovas atsako už pateikiamų dokumentų ir duomenų tikslumą ir teisingumą.
8.2.2. Užsakyme nurodytu laiku pateikti Vežėjui pagal krovinių gabenimo transporto priemonėmis nustatytus reikalavimus supakuotą Krovinį. Užtikrinti, kad Krovinys pagal jo technines sąlygas ir standartus būtų tinkamai paruoštas, supakuotas ir paženklintas, įtvirtintas; organizuoti Krovinio pakrovimą, jeigu Šalys Užsakyme nesusitaria kitaip.
8.2.3. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Krovinys bus pakrautas ir / ar iškrautas per 4 (keturias) darbo valandas nuo transporto priemonės atvykimo į Krovinio pakrovimo / iškrovimo vietą, nurodytą Užsakyme, momento, jeigu Užsakyme nenurodyta kitaip.
8.2.4. Užsakovas įsipareigoja atlyginti Vežėjo patirtas Krovinio saugojimo (sandėliavimo) išlaidas, jeigu Krovinį, skirtą pervežimui, Užsakovas savo jėgomis pristato į Vežėjo sandėlį. Tokiu atveju, Užsakovas atlygina visas Krovinio saugojimo (sandėliavimo) išlaidas, patirtas nuo Krovinio priėmimo iki Krovinio išvežimo, įskaitant ir išlaidas, patirtas dėl Krovinio priėmimo ir patalpinimo į Vežėjo sandėlį.
8.2.5. Užsakovas yra atsakingas už transporto priemonės prastovą, kai prastova trunka ilgiau nei 4 (keturias) darbo valandas ir tik kai prastova kilo dėl tiesioginės Užsakovo kaltės, t. y. dėl Užsakovo kaltės yra laiku nepakraunamas arba neiškraunamas Krovinys. Laiku nepakrovus ar neiškrovus Krovinio dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas už kiekvieną prastovos valandą moka Vežėjui šių Bendrųjų sąlygų 10.6.2 punkte nurodytą baudą ir atlygina kitą Vežėjo patirtą žalą dėl Krovinio nepakrovimo ar tinkamo neiškrovimo, jeigu Užsakyme nesusitarta kitaip. Šis įsipareigojimas negalioja, jei:
8.2.5.1. Vežėjas nesilaikė Užsakyme nurodytų Krovinio pakrovimo bei pristatymo terminų;
8.2.5.2. Vežėjas pristatė sugadintą Krovinį ir dėl tokių Krovinio kokybės trūkumų Krovinys nėra iškraunamas pagal Užsakyme nurodytas sąlygas ir terminus. Tokiu atveju, Vežėjas atsako dėl transporto priemonės prastovos, jeigu Krovinio kokybės trūkumai atsirado dėl Vežėjo (ar asmenų už kuriuos atsako Vežėjas) kaltės;
8.2.5.3. Dėl Vežėjo kaltės (ar asmenų už kuriuos atsako Vežėjas) prarasti visi ar dalis Krovinį lydinčių dokumentų ar nustatyti kitos netinkamo Sutarties vykdymo aplinkiybės ir dėl tokių pažeidimų Krovinys neiškraunamas laiku pagal Užsakymo sąlygas.
Transporto priemonės prastova nurodoma transporto priemonės prastovos lape arba daromas atitinkamas įrašas važtaraštyje.
8.2.6. Užsakovas įsipareigoja Platformoje gavęs pranešimą apie vežimo metu atsiradusias kliūtis Krovinio pervežimui, Platformoje bendradarbiauti su Vežėju jas operatyviai sprendžiant ir teikti reikalingas instrukcijas Vežėjui.
8.2.7. Sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, kurie mokami atliekant reikalingas muitinės procedūras ar privalomi dėl Krovinio pervežimo pagal teisės aktus.
8.2.8. Nedelsiant pateikti pranešimą Platformoje, jeigu Vežėjas vėluoja pristatyti transporto priemonę pakrovimui arba pristatyta transporto priemonė netinkama Užsakyme nurodytam kroviniui gabenti, arba vėluojama pristatyti Krovinį.
8.2.9. Užsakovas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti pagal Platformos paslaugų sutarties ir Krovinio pervežimo sutarties sąlygas ir terminus bei sumokėti susijusiu mokesčius (jei tokie taikomi);
8.2.10. Naudoti tik saugias elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemones ir įrenginius, neperduoti prisijungimo kodų, slaptažodžių ir kitaip nesuteikti prieigos prie Platformos tretiesiems asmenims, neįgaliotiems veikti Užsakovo vardu.
8.2.11. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, jog prieiga prie Platformos bus suteikta tik tiems tretiesiems asmenims, kurie turi galiojančią teisę atstovauti Užsakovą ir veikti jo vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, įskaitant teisę teikti Užsakymus;
8.2.12. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, jog Užsakovo įgaliotiems asmenims, kuriems buvo suteikta prieiga, slaptažodžiai ir įgaliojimai veikti Užsakovo vardu Platformoje, bus panaikinti, įskaitant ir įgaliojimus veikti Užsakovo vardu, jeigu nutrūksta darbo (ar kitokio pobūdžio santykiai) su tokiu Užsakovo atstovu (darbuotoju).
8.2.13. Užsakovas yra visapusiškai atsakingas už savo paskyros Platformoje administravimą ir privalo atsiskaityti už visus Platformoje pateiktus galiojančius Užsakymus.
8.2.14. Laikytis Operatoriaus instrukcijų ar nurodymų dėl Platformos naudojimo sąlygų ir (arba) Krovinio pervežimo organizavimo, kiek tai susiję su Platformoje teikiamomis paslaugomis.
8.3. Vežėjo teisės ir pareigos:
8.3.1. Tinkamai ir laiku pervežti Krovinį pagal Krovinio pervežimo sutarties, Užsakymo sąlygas. Vežėjas gali savo nuožiūra pasirinkti Krovinio pervežimo Maršrutą, jeigu Užsakyme nenurodyta kitaip. Nesant Užsakyme nurodyto Krovinio pervežimo Maršruto, Vežėjas Maršrutą pasirenka savo rizika.
8.3.2. Vežėjas įsipareigoja Platformoje informuoti Užsakovą apie priimtą ir pristatytą Krovinį. Užsakovo informavimas šiame punkte nurodytu būdu laikomas tinkamu Užsakovo informavimu apie priimtą ir (ar) pristatytą Krovinį.
8.3.3. Vežėjas įsipareigoja per Platformą ar kitomis Platformos pateiktomis ryšio priemonėmis aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu viso Krovinio pervežimo metu, t. y. nuo Krovinio priėmimo iki Krovinio pristatymo. Vežėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie bet kokias kliūtis, atsiradusias Krovinio pervežimo metu (pvz., eismo įvykis, Krovinio konfiskavimas, galutinio Krovinio gavėjo atsisakymas priimti Krovinį ir pan.). Tokiais atvejais, Vežėjas įsipareigoja gauti iš Užsakovo tolesnes instrukcijas dėl Krovinio pervežimo, o kai nėra galimybės gauti Užsakovo instrukcijų, nedelsiant informuoti apie tai Operatorių.
8.3.4. Vežėjas turi teisę į faktiškai patirtų papildomų išlaidų, susijusių išimtinai su papildomų Užsakovo instrukcijų, iš esmės keičiančių Užsakyme ir (ar) CMR važtaraštyje nurodytus duomenis, vykdymu, atlyginimą, jeigu tokių išlaidų atlyginimas buvo suderintas Platformoje tarp Užsakovo ir Vežėjo. Šiame punkte nurodytos išlaidos atlyginamos tik tuo atveju, jeigu Vežėjas apie patirtas papildomas išlaidas nurodė Platformoje pateikdamas Užsakymo pakeitimus.
8.3.5. Vežėjas, vykdydamas Krovinio pervežimą, privalo laikytis CMR konvencijos, ADR konvencijos ir visų kitų atitinkamų tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių tarptautinius krovinių pervežimus keliais, nuostatų. Vežėjas, teikdamas paslaugas pagal Sutartį, įsipareigoja laikytis visų jam taikomų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, mokestinius teisės aktų reikalavimus pagal veiklos vykdymo vietą, ir tinkamai vykdyti visas jam taikomas mokestines prievoles.
8.3.6. Vykdant Krovinio Pervežimą Vežėjas privalo užtikrinti vairuotojų darbo ir poilsio režimo tvarkos bei visų tarptautinių teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų Maršruto šalyse, reguliuojančių vairuotojų darbo ir poilsio režimą, reikalavimų laikymąsi.
8.3.7. Vežėjas privalo turėti ir užtikrinti, kad jis arba jo pasitelktas faktinis vežėjas turėtų visus galiojančius leidimus, sertifikatus, sutikimus, licencijas, reikalingus Krovinio pervežimui pagal Užsakymo sąlygas.
8.3.8. Vežėjas įsipareigoja Platformoje pateikti visą Užsakovo arba galutinio Krovinio gavėjo prašomą informaciją apie Krovinio pervežimo ir pristatymo aplinkybes (pavyzdžiui, informaciją apie tai, kokia konkreti transporto priemonė atliks Krovinio pervežimą). Vežėjas įsipareigoja laiku pateikti sutartą, tinkamą, techniškai tvarkingą, švarią, sandarią, neskleidžiančią pašalinių kvapų, aprūpintą Krovinių tvirtinimo ir ADR (jei reikalinga) įranga, atitinkančią Užsakyme nurodytus reikalavimus, aprūpintą Krovinio vežimui būtinais galiojančiais dokumentais ir tinkančią konkrečiam Kroviniui pervežti transporto priemonę. Vežėjas neturi teisės būti atleistas nuo atsakomybės, kylančios vykdant Sutartį, dėl pateiktos Transporto priemonės trūkumų, įskaitant ir paslėptus trūkumus, dėl Transporto priemonės gedimo ir (ar) kitokių transporto priemonės trūkumų.
8.3.9. Vežėjas privalo užtikrinti, kad vairuotojai Krovinio pervežimo metu turėtų veikiančius mobiliuosius telefonus ar su jais būtų įmanoma susisiekti kitomis ryšio priemonėmis dėl Krovinio judėjimo Maršrute, taip pat turėtų pakankamai lėšų, reikalingų kurui įsigyti, stovėjimo aikštelėms ir kitoms išlaidoms apmokėti.
8.3.10. Vežėjas Krovinio pakrovimo vietoje privalo įsitikinti ir užtikrinti, kad CMR važtaraštyje esanti informacija / nurodymai neprieštarautų Užsakyme esančiai informacijai / nurodymams, o esant bet kokiems prieštaravimams privalo nedelsiant, neišvykęs iš Krovinio pakrovimo vietos, pranešti Užsakovui apie tai raštu Platformoje ir gauti raštišką Užsakovo patvirtinimą, kad Pervežimas turi būti vykdomas pagal CMR važtaraštyje, o ne Užsakyme esančią informaciją / nurodymus. Priešingu atveju Vežėjas prisiima visą riziką už galimas išlaidas, nuostolius ir kitas dėl to kylančias pasekmes. Vežėjui draudžiama be išankstinio raštiško Užsakovo patvirtinimo Krovinio pervežimo metu perrašyti pakrovimo vietoje gautus ir / ar išsirašyti naujus CMR važtaraščius.
8.3.11. Vežėjas privalo dalyvauti Krovinio pakrovime bei tikrinti priimamo gabenti Krovinio kiekį, ženklinimą bei numeraciją pagal Krovinį lydinčių dokumentų duomenis, taip pat tikrinti Krovinio ir pakuotės išorinę būklę, pakuotės tinkamumą saugiam Krovinio gabenimui, tinkamą Krovinio temperatūrą. Visi Krovinio kiekio, komplektacijos, išorinės būklės neatitikimai pagal Užsakymo sąlygas ar trūkumai turi būti nurodomi CMR važtaraštyje. Vežėjas, pastebėjęs šiame punkte nurodytus Krovinio trūkumus, nedelsdamas Platformoje informuoja apie tai Užsakovą ir Krovinio pakrovimo vietoje laukia tolimesnių Krovinio pervežimo instrukcijų.
8.3.12. Vežėjas privalo tikrinti, ar Užsakovas (ar kitas Užsakyme nurodytas asmuo) pakrovė Krovinį taip, kad būtų galima užtikrinti saugų jo transportavimą bei išvengti leistinų apkrovų viršijimo, taip pat privalo pakrautą Krovinį tinkamai sutvirtinti diržais ir kitomis reikalingomis tvirtinimo priemonėmis. Kilus neaiškumams dėl Krovinio tvirtinimo ir transportavimo sąlygų, Vežėjas Krovinio pakrovimo vietoje nedelsdamas Platformoje informuoja apie tai Užsakovą ir laukia tolimesnių Krovinio pervežimo instrukcijų.
8.3.13. Vežėjas privalo sekti transporto priemonės judėjimo maršrutą ir Platformoje informuoti Užsakovą apie Krovinio gabenimo statusą. Vežėjas ir Užsakovas turi teisę tarpusavyje susitarti dėl informavimo dažnumo apie Krovino pervežimo statusą ir kitas reikšmingas aplinkybes.
8.3.14. Pristačius Krovinį į iškrovimo vietą, Vežėjas privalo reikalauti rašytinio patvirtinimo, kad Krovinys yra pristatytas. Galutinis Krovinio gavėjas privalo pasirašyti ir antspauduoti Krovinio gavimo patvirtinimą CMR važtaraštyje. Patvirtinime turi būti įrašytas įmonės pavadinimas ir pasirašiusio asmens vardas, pavardė bei pareigos. Galutinio Krovinio gavėjo duomenys turi sutapti su Užsakyme nurodytais galutinio Krovinio gavėjo duomenimis. Visi dokumentai, patvirtinantys tinkamą Krovinio pristatymą, turi būti pateikti Platformoje.
8.3.15. Tuo atveju, kai galutinis Krovinio gavėjas, nurodytas Užsakyme, atsisako priimti Krovinį, Vežėjas turi nedelsiant informuoti Platformoje Užsakovą apie tai ir gauti instrukcijas dėl tolimesnių veiksmų. Užsakovas turi teisę nurodyti kitą galutinį Krovinio gavėją, nurodyti grąžinti Krovinį Užsakovui arba nurodyti elgtis pagal kitas jo instrukcijas. Krovinio neiškrovus per 4 (keturias) darbo valandas nuo Užsakyme nurodyto Krovinio iškrovimo termino, Užsakovas įsipareigoja mokėti transporto priemonės prastovą pagal šių Bendrųjų sąlygų 10.6.2 punkto sąlygas.
8.3.16. Vežėjas turi teisę vežti kelių Užsakovų krovinius viena transporto priemone, tačiau įsipareigoja užtikrinti saugias ir tinkamas tokių krovinių pervežimo sąlygas, taikomas skirtingai krovinių rūšiai.
8.3.17. Vežėjas įsipareigoja užtikrinti, jog prieiga prie Platformos bus suteikta tik tiems tretiesiems asmenims, kurie turi galiojančią teisę atstovauti Vežėją ir veikti jo vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis.
8.3.18. Naudoti tik saugias elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemones ir įrenginius, neperduoti prisijungimo kodų, slaptažodžių ir kitaip nesuteikti prieigos prie Platformos tretiesiems asmenims, neįgaliotiems veikti Vežėjo vardu.
8.3.19. Vežėjas įsipareigoja užtikrinti, jog asmenims, kuriems buvo suteikta prieiga, slaptažodžiai ir/ar įgaliojimai veikti Vežėjo vardu Platformoje, priega prie Platformos bus panaikinta nuo to momento, kai nutrūks jų įgaliojimai, pvz., jeigu nutrūksts darbo (ar kitokio pobūdžio santykiai) su atitinkamu Vežėjo atstovu (darbuotoju).
8.3.20. Vežėjas yra visapusiškai atsakingas už savo paskyros Platformoje administravimą ir privalo atsiskaityti už visas per Platformą suteiktas Paslaugas.
8.3.21. Laikytis Operatoriaus instrukcijų ar nurodymų dėl Platformos naudojimo sąlygų ir Krovinio pervežimo organizavimo.

9. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
9.1. Platformos paslaugų, skirtų organizuoti pervežimus ir (arba) suteikti infrastruktūrą sandorių tarp Užsakovų ir Vežėjų sudarymui, kaina nustatoma Specialiosiose sąlygose ir (arba) individuliai tarp Operatoriaus ir Platformos naudotojo. Platformos paslaugų kaina gali būti pateikiama tiek atskiromis sąskaitomis faktūromis, tiek kaip sąskaita faktūra už pervežimo paslaugą.
9.2. Visi mokėjimai atliekami pervedant mokėjimus į Operatoriaus nurodytą sąskaitą pagal Operatoriaus išrašytoje sąskaitoje – faktūroje nurodytas sąlygas ir tvarką.
9.3. Užsakovo atsiskaitymo už Krovinio pervežimą tvarka ir terminai:
9.3.1. Užsakovui sąskaita Platformoje automatiškai išrašoma po Vežėjo patvirtinimo apie tinkamai pristatytą Krovinį. Užsakovas įsipareigoja Platformoje pateiktą sąskaitą apmokėti per 14 darbo dienas nuo sąskaitos pateikimo Platformoje dienos. Šio punkto tvarka Užsakovui neapmokėjus sąskaitos ar apmokėjus netinkamai, Operatorius turi teisę atsisakyti teikti Užsakovui Paslaugas Platformoje ir panaikinti kitus vydomus ir/ar naujus Užsakovo Užsakymus.
9.3.2. Į Užsakovui išrašomą sąskaitą įtraukiama:
9.3.2.1. Pervežimo kaina (frachtas). Ji yra nurodyta Užsakyme ir apima visas kitas su Krovinio pervežimu susijusias ir galinčias kilti Vežėjo išlaidas ir kurių atsiradimas nepriklauso nuo Užsakovo veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas kurui, darbo užmokesčiui visose atitinkamose jurisdikcijose, kelių mokesčius, valiutų kursų svyravimus, papildomą įrangą, reikalingą Krovinio vežimui ir / ar tvirtinimui, leidimus, licencijas ir pan., išskyrus išlaidas, kurių papildoma kompensacija konkrečiai įvardinta Užsakyme. Operatorius, gavęs iš Užsakovo apmokėjimą už Krovinio pervežimą (frachtą), įsipareigoja laiku ir tinkamai atsiskaityti su Vežėju už suteiktas Krovinio pervežimo paslaugas. Operatoriaus priimamamas užmokestis už Krovinio pervežimo paslaugas yra laikomas Operatoriaus suteikiamų ekspedijavimo paslaugų dalimi ir nebus laikomu atsakomybės prisiėmimu už tinkamą Krovinio pervežimą.
9.3.2.2. Mokestis už naudojimąsi Platforma. Į šį mokestį įtraukiamos Platformos operatoriaus paslaugas ir visi su tuo susiję mokesčiai (išskyrus pridėtinės vertės mokestį).
9.3.2.3. Papildomos išlaidos. Užsakovas įsipareigoja atlyginti visas papildomas pagrįstas Vežėjo išlaidas dėl Krovinio pervežimo, patirtas dėl Užsakovo kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, atsiradusias dėl netinkamo Krovinį lydinčių dokumentų pateikimo ir (ar) užpildymo, išlaidų, atsiradusių pagal šių Bendrųjų sąlygų 8.3.4 punkto sąlygas, Krovinio sandėliavimo ir kitas išlaidas, kurių patyrimą Vežėjas pagrindžia dokumentais Platformoje. Papildomų Vežėjo išlaidų apmokėjimui taikomos šių Bendrųjų sąlygų 9.3.1 punkto sąlygos ir terminai.
9.4. Vežėjo atsiskaitymo su Operatoriumi tvarka ir terminai
9.4.1. Vežėjui sąskaita už naudojimąsi Platforma automatiškai išrašoma po Vežėjo patvirtinimo apie tinkamai pristatytą Krovinį. Į šį mokestį įtraukiamos Operatoriaus paslaugos ir visi su tuo susiję mokesčiai (išskyrus pridėtinės vertės mokestį).
9.4.2. Vežėjas įsipareigoja šią sąskaitą apmokėti per 14 (keturiolika) dienų nuo sąskaitos – faktūros išrašymo momento.
9.4.3. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti šių Bendrųjų sąlygų 9.4.1. – 9.4.2. punktuose nustatytą tvarką ir Vežėjui sąskaitą – faktūrą už naudojimosi Platforma paslaugas išrašyti už visas einamąjį mėnesį suteiktas Platformos operatoriaus paslaugas.
9.5. Atsiskaitymo su Vežėju tvarka ir terminai
9.5.1. Operatorius atsiskaito su Vežėju už jo suteiktas Krovinio pervežimo paslaugas pagal Vežėjo išrašytos sąskaitos – faktūros terminus ir tvarką.

10. ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS
10.1. Šalys atsako už Platformos paslaugų sutartimi,Krovinio pervežimo sutartimi ir Krovinio ekspedijavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Šalis, nevykdanti prisiimtų įsipareigojimų ar juos vykdanti netinkamai, privalo atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius.
10.2. Platformos naudotojų santykius Krovinio pervežimo procese įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės sąlygas reglamentuoja CMR konvencija. Platformos naudotojai įsipareigoja laikytis CMR konvencijos sąlygų iki tinkamo įsipareigojimų pagal Krovinio vežimo sutartį įvykdymo Šios Bendrosios sąlygos Krovinio pervežimo procese taikomos tokia apimtimi, kurios nereglamentuoja CMR konvencija.
10.3. Užsakovo ir Operatoriaus santykius Krovinio ekspedijavimo procese įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės sąlygas reglamentuoja CMR konvencija ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – „Civilinis kodeksas“). Užsakovas ir Operatorius įsipareigoja laikytis CMR konvencijos sąlygų ir Civilinio kodekso sąlygų iki tinkamo Krovinio pervežimo įvykdymo. Šios Bendrosios sąlygos Krovinio ekspedijavimo procese taikomos tokia apimtimi, kurios nereglamentuoja CMR konvencija ir Civilinis kodeksas.
10.4. Operatorius nebus laikomas atsakingu už netinkamą Krovinio pristatymą (pavyzdžiui, Krovinio pristatymą su trūkumais ar pavėluotą Krovinio pristatymą). Šalys įsipareigoja nereikšti Operatoriui jokių pretenzijų, skundų, ieškinių ir (ar) kitokių reikalavimų dėl Krovinio pervežimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo jos vykdymo.
10.5. Vežėjo atsakomybės sąlygos:
10.5.1. Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies Krovinio praradimą, trūkumą bei sugadinimą nuo Krovinio priėmimo pervežimui iki Krovinio perdavimo galutiniam Krovinio gavėjui, nurodytam Užsakyme, momento, už tinkamos transporto priemonės pateikimą pakrovimui ir Krovinio pristatymą laiku, už tinkamą pervežamo Krovinio sutvirtinimą bei išdėstymą transporto priemonėje, konfidencialumo ir kitų Platformos paslaugų sutartyje ir Krovinio pervežimo sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymą.
10.5.2. Vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus, neveikimą ir klaidas, bet ir už veiksmus, neveikimą bei klaidas savo agentų ir kitų trečiųjų asmenų, kurių paslaugomis Krovinio pervežimo metu naudojosi, nepaisant to, ar tretieji asmenys buvo pasitelkti su Užsakovo leidimu, ar be jo. Už tinkamą Krovinio pervežimo sutarties įvykdymą bei už visas pasekmes, kilusias neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartį, Vežėjas atsako prieš Užsakovą solidariai kartu su Sutarties vykdymui pasitelktais trečiaisiais asmenimis.
10.5.3. Vežėjas atsako už pavėlavimą sutartu laiku pateikti transporto priemonę pakrovimui bei pristatyti Krovinį į iškrovimo vietą ir (ar) Užsakovo nurodytą muitinės įstaigą muitinės formalumų atlikimui. Šalys turi teisę Užsakyme susitarti dėl šiame punkte nurodytų Vežėjo atsakomybės sąlygų.
10.5.4. Vežėjas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės arba Vežėjo atsakomybė nėra ribojama tais atvejais, kai žala padaroma tyčiniais Vežėjo veiksmais ar dėl didelio neatsargumo. Dideliu neatsargumu yra laikomas toks Vežėjo elgesys, kai yra nepaisoma įprastų atsargumo reikalavimų, nusistovėjusių Vežimo praktikos standartų, sutartinių įsipareigojimų bei Užsakovo ar Operatoriaus duotų nurodymų, taip pat kitoks neatidus ir nerūpestingas Vežėjo elgesys.
10.5.5. Vežėjas neatsako už Krovinio praradimą, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Vežėjas negalėjo išvengti ir ėmėsi visų veiksmų, siekdamas išvengti ir (ar) sustabdyti neigiamų pasekmių atsiradimą(pvz., Krovinio vagystė, jeigu Vežėjas ėmėsi visų reikiamų saugumo priemonių ir pan.).
10.5.6. Vežėjas privalo atlyginti Užsakovo patirtą žalą, jeigu prarado dalį arba visą Krovinį Kompensacijos suma apskaičiuojama pagal Krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti, tačiau kompensacija negali būti didesnė negu nurodyta CMR konvencijoje, t.y. ne didesnė nei 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio.
10.5.7. Tuo atveju, kai Krovinio pristatymo terminas viršijamas ir pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo įrodo, kad dėl to padaryta žala, Vežėjas privalo kompensuoti nuostolius, kurie neturi būti didesni kaip užmokestis už vežimą.
10.5.8. Šalys Užsakyme turi teisę susitarti dėl kitų Vežėjo atsakomybės sąlygų.
10.6. Užsakovo atsakomybės sąlygos:
10.6.1. Užsakovas atsako už tinkamą Platformos paslaugų sutarties bei Krovinio pervežimo sutarties įsipareigojimų vykdymą.
10.6.2. Užsakovas atsako už transporto priemonės prastovas pagal šių Bendrųjų sąlygų 8.2.5 punkto sąlygas. Jeigu Užsakyme nesusitarta kitaip, Užsakovas moka 20 EUR dydžio delspinigius už kiekvieną transporto priemonės prastovos valandą, viršijančią leidžiamą 4 (keturių) darbo valandų terminą. Platformos naudotojams Užsakyme nustačius kitokias transporto priemonės prastovos skaičiavimo sąlygas, transporto priemonės prastovos netesybų dydis negali viršyti 25 EUR (dvidešimt penkių eurų) už transporto priemonės prastovos valandą.
10.6.3. Šalys Užsakyme turi teisę susitarti dėl kitų Užsakovo atsakomybės sąlygų.
10.7. Platformos naudotojų atsakomybės sąlygos:
10.7.1. Mokesčių ar netesybų sumokėjimas už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą pagal Krovinio pervežimo sutarties ar Platformos paslaugų sutarties sąlygas neatleidžia kaltosios Šalies nuo nuostolių nukentėjusiai Šaliai atlyginimo Bendrųjų sąlygų, Krovinio pervežimo sutarties ar Platformos paslaugų sutarties nustatyta apimtimi ir tvarka.
10.7.2. Platformos naudotojas supranta ir sutinka, kad atliekant periodines techninės priežiūros procedūras ar remontus, kuriuos Operatorius laiko būtinais, iš anksto įspėjus Platformos naudotoją ne vėliau kaip prie 24 val. (dvidešimt keturias valandas), Platforma gali būti laikinai neprieinama arba neveikianti, todėl nereikš Operatoriui pretenzijų ar skundų dėl Platformos veikimo. Operatorius neatsako už tai, kad nepavyko suteikti prieigos prie Platformos dėl laikinų sistemos gedimų, trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, bet kokių Platformos naudotojo įrangos ar sistemų gedimų arba dėl kitų veiksmų, kurie nepriklauso nuo Operatoriaus valios ar veiksmų.
10.7.3. Platformos naudotojas supranta ir sutinka, kad Platforma gali neveikti ir ar veikti netinkamai dėl trečiųjų asmenų veiksmų ir kaltės (pvz., serverių, ryšio, tinklo, programines įrangos gedimai ir pan.). Operatorius nėra laikomas atsakingu dėl tokio Platformos neveikimo ar veikimo netinkamai, todėl Platformos naudotojai įsipareigoja nereikšti pretenzijų ar skundų dėl tokio Platformos neveikimo ar netinkamo veikimo. Operatorius įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad Platformos veikimo trūkumai (gedimai) būtų kuo greičiau pašalinti.
10.7.4. Kiekvienas Platfornos naudotojas privalo tinkamai ir laiku sumokėti Platformoje pateiktas sąskaitas ir (ar) kitus nurodomus mokėjimus. Šalys įsipareigoja už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo tinkamai ir laiku neapmokėtos sumos, jeigu Užsakyme nesusitarta kitaip. Užsakyme Platformos naudotojai gali nustatyti kitą delspinigių dydį ir skaičiavimo tvarką, tačiau bendra delspinigių dydžio suma negali viršyti daugiau nei 10 (dešimties) procentų bendros laiku neapmokėtos sumos.
10.7.5. Jeigu paaiškėja, jog Platformos naudotojo registracijos ar Krovinio pervežimo sutarties sudarymo metu pateikta informacija neatitiko tikrovės, fizinis asmuo, kuris pateikė informaciją ir/ar atstovaudamas Platformos naudotoją sudarė Sutartį, solidariai atsako su Platformos naudotoju už Sutarties pilną įvykdymą ir dėl to kilusius nuostolius.
10.8. Pretenzijų sprendimo tvarka
10.8.1. Jei viena iš Šalių neįvykdė sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį ar juos įvykdė netinkamai, nuostolių atlyginimo ar netesybų sumokėjimo reikalaujanti šalis Platformoje pateikia pretenziją toliau nurodomais terminais:
10.8.1.1. ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Krovinio priėmimo, jeigu pretenzija reiškiama dėl Krovinio praradimo ar sugadinimo;
10.8.1.2. per 21 (dvidešimt) dieną nuo Krovinio priėmimo, jeigu pretenzija reiškiama dėl kompensacijos sumokėjimo dėl Krovinio pristatymo terminų viršijimo;
10.8.1.3. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kitų aplinkybių apie sutartinių įsipareigojimų pažeidimą atsiradimo dienos.
10.8.2. Gautą pretenziją kita šalis turi išnagrinėti per 10 (dešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Pretenzijos gavimo diena laikoma pretenzijos paskelbimo Platformoje diena.
10.8.3. Jeigu per Sąlygų 10.8.1 punkte numatytą terminą pretenziją pateikusi Šalis negauna atsakymo į pateiktą pretenziją, laikoma, kad kita Šalis neginčija savo atsakomybės ir (ar) reikalaujamų sumų dydžio bei pagrįstumo ir Platformoje pateiktą pretenziją patvirtina.

11. DRAUDIMAS
11.1. Vežėjas privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės (CMR) draudimą visam Krovinio vežimo laikotarpiui tokiai draudimo sumai, kuri būtų pakankama padengti nuostolius, atsirandančius kiekvieno konkretaus Krovinio vežimo metu. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti Sutarties galiojimo metu ir visą laikotarpį, kol išlieka galioti nors viena Vežėjo prievolė.
11.2. Vežėjas privalo laiku mokėti draudimo įmokas bei užtikrinti, kad draudimo sutarties galiojimas nenutrūktų Krovinio vežimo metu, laikytis draudimo sutartyje numatytų sąlygų ir draudėjo įsipareigojimų. Šiomis Bendrosiomis sąlygomis Vežėjas suteikia Operatoriui teisę kreiptis į Vežėjo draudimo bendrovę dėl Vežėjo draudimo galiojimo ir draudimo sutarties sąlygų patikrinimo.
11.3. Tuo atveju, jeigu vežamas didelės vertės krovinys, Užsakovas gali apdrausti Krovinį civilinės atsakomybės (CMR) draudimą visam Krovinio vežimo laikotarpiui.
11.4. Vežėjo draudimas turi galioti visose valstybėse, per kurių teritorijas bus vykdomas Krovinio pervežimas.
11.5. Užsakyme gali būti nustatytos papildomos draudimo apsaugos sąlygos Vežėjo turimoms ar privalomoms turėti draudimo sutartims.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Krovinio pervežimo sutarties galiojimas, pakeitimas, pabaiga
12.1.1. Krovinio pervežimo sutartis laikoma sudaryta nuo Bendrųjų sąlygų 7.2.1. punkte nurodytų sąlygų įvykdymo.
12.1.2. Krovinio pervežimo sutarties sąlygos, įskaitant ir Užsakymo sąlygas, gali būti keičiamos tik Bendrųjų sąlygų 7.3 punkto nustatyta tvarka ir sąlygomis.
12.1.3. Krovinio pervežimo sutartis pasibaigia tinkamu ir visišku Šalių prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymu arba kitais Užsakyme ir / ar įstatymuose numatytais pagrindais.
12.1.4. Vežėjas neturi teisės nutraukti pradėtos teikti Krovinio vežimo paslaugos pagal Krovinio pervežimo sutartį po Krovinio pakrovimo į transporto priemonę.
12.1.5. Užsakovas neturi teisės atšaukti pradėtos teikti Krovinio vežimo paslaugos pagal Krovinio pervežimo sutartį po Krovinio pakrovimo į transporto priemonę.
12.2. Krovinio ekspedijavimo sutarties galiojimas, pakeitimas, pabaiga
12.2.1. Krovinio ekspedijavimo sutartis laikoma sudaryta nuo Užsakymo registracijos Platformoje.
12.2.2. Krovinio ekspedijavimo sutartis gali būti keičiama tik atskiru rašytiniu Užsakovo ir Operatoriaus susitarimu.
12.2.3. Užsakovas neturi teisės atšaukti pradėtos teikti Krovinio ekspedijavimo paslaugos pagal Krovinio ekspedijavimo sutartį po Krovinio pakrovimo į transporto priemonę.
12.3. Platformos paslaugų sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas
12.3.1. Platformos paslaugų sutartis laikoma sudaryta nuo Specialiųjų sąlygų sudarymo momento.
12.3.2. Platformos paslaugų sutartis gali būti nutraukta Operatoriaus iniciatyva pagal šių Bendrųjų sąlygų 6.3 punkto sąlygas arba Platformos naudotojo prašymu pagal šių Bendrųjų sąlygų 6.2 punkto sąlygas.
12.3.3. Operatorius turi teisę keisti šių Bendrųjų sąlygų nuostatas bet kuriuo metu. Operatorius įsipareigoja informuoti Platfomos naudotojus Platformoje apie Bendrųjų sąlygų pakeitimus.
12.4. Pranešimų Platformos naudotojams siuntimas
12.4.1. Visi pranešimai, susiję su Platfromos paslaugų sutarties ir (ar) Krovinio pervežimo sutarties vykdymu bus siunčiami per Platformą. Platformos naudotojai įsipareigoja nuolat tikrinti ir sekti pranešimus dėl Platfomos paslaugų sutarties ir Krovinio pervežimo sutarties vykdymo Platformoje.
12.4.2. Operatorius turi teisę informuoti ir teikti pranešimus Platformos naudotojams ir kitais Operatoriaus pasirinktais komunikacijos būdais (el. paštu, telefonu ir pan.). Platformos naudotojai supranta ir patvirtina, kad šiame punkte nurodyti pranešimai yra laikomi kaip papildomi Platformos naudotojų informavimo būdai, kurių Operatorius turi teisę ir neteikti.
12.4.3. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Platformos naudotojui, jeigu Platformos naudotojas juos gavo per Platformą ir (arba) el. paštu. Platformos naudotojas turi pareigą nuolat tikrinti ir sekti Platformoje esančią informaciją, todėl visi pranešimai, pateikti Platformoje, tačiau nepateikti Platformos naudotojui el. paštu bus laikomi tinkamai įteiktais.
12.5. Galiojanti teisė ir ginčų sprendimas
12.5.1. Visi ginčai, kylantys iš Krovinių pervežimo sutarties ar susiję su ja, yra galutinai išsprendžiami kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose arba kituose kompetentinguose teismuose pagal CMR konvencijos 31 straipsnio nuostatas.
12.5.2. Visi ginčai, kylantys iš Platformos paslaugų sutarties ar susiję su ja, yra galutinai išsprendžiami kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose.
12.5.3. Krovinio pervežimo sutarčiai ir Platformos paslaugų sutarčiai, jų aiškinimui ir taikymui, Šalių prievolėms ir visiems kitiems susijusiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ši nuostata niekaip neapriboja ir Vežėjo įsipareigojimų laikytis atitinkamų tarptautinių sutarčių bei kitų valstybių teisės aktų reikalavimų, taikomų kiekvieno atitinkamo Krovinio pervežimo metu, kai Krovinio pervežimas vykdomas atitinkamos valstybės teritorijoje ar per ją ir / ar kai tarptautinių sutarčių ir / ar kitos valstybės teisės aktų reikalavimai yra taikomi kitais pagrindais.
12.6. Konfidenciali informacija ir asmens duomenų apsauga
12.6.1. Šalys įsipareigoja saugoti, neatskleisti, neplatinti tretiesiems asmenims abipusių susitarimų, Sutarties sąlygų, Užsakymų sąlygų, korespondencijos tarp Šalių ir laikyti susitarimų, Sutarties, Ekspedicinių užsakymų, korespondencijos turinį bei su Sutarties vykdymu susijusią informaciją konfidencialia, kuri gali būti atskleista tik Operatoriui ir teisės aktų nustatytais atvejais.
12.6.2. Platformos naudotojo ar jų atstovų, naudos gavėjų (jeigu Platformos naudotojas yra juridinis asmuo) asmens duomenys yra tvarkomi pagal Privatumo politiką Jeigu Platformos naudotojas yra juridinis asmuo, kaip savo atstovų bei naudos gavėjų duomenų valdytojas, įsipareigoja užtikrinti, kad informavo duomenų subjektus apie jų duomenų pateikimą Operatoriui ir jų duomenų tvarkymą, kaip to reikalauja asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Operatorius gali pareikalauti pateikti originalius raštu pasirašytus sutikimus / patvirtinimus apie informavimą dėl asmens duomenų tvarkymo iš duomenų subjektų.
12.6.3. Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie asmens duomenų pasikeitimą, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas. Šalys patvirtina, kad yra įgyvendinusios tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones, kad užtikrintų saugų asmens duomenų tvarkymą, bei kad Šalies darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, yra supažindinti su asmens duomenų tvarkymo nuostatomis ir yra įsipareigoję jų laikytis. Kiekviena Šalis prisiima atsakomybę už asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, kuris įvyko dėl tos Šalies tyčios ar neatsargumo. Asmens duomenų pažeidimo atveju Šalys bendradarbiauja dėl pažeidimų pasekmių pašalinimo ir pateikia visą būtiną informaciją, kuri reikalinga pažeidimo pasekmėms sumažinti arba pašalinti. Perduotus asmens duomenis Šalys įsipareigoja tvarkyti tokia apimtimi, kiek yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, nebent teisės aktai nustato kitokį terminą ir tvarkymo sąlygas.
12.7. Intelektinė nuosavybė
12.7.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Platformą ir visą jos Turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Platformą ir jos Turinį, įskaitant autorių teises, prekių ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Operatoriui.
12.8. Nenugalima jėga (force majeure)
12.8.1. Šalis nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių jų veikimo laikotarpiu. Nenugalimos jėgos aplinkybe yra laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, gaisras, potvynis, audros, streikai, riaušės, pilietiniai neramumai, karas. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės pagal šią Sutartį dėl nenugalimos jėgos, sužinojusi apie tokią nenugalimą jėgą bei įvertinusi jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, turi ne vėliau nei per 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, Šalys, tarpininkaujant Operatoriui, derasi dėl Sutarties sąlygų pakeitimo arba Sutarties nutraukimo teisinių padarinių.